પીએચએફએલમા કારકિર

પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલ, પીએચએફએલ હોમ લોન્સ એન્ડ સર્વિસ લિમિટેડ આજે તેના ગ્રાહકોનેસેવા આપેછે, તેમ છતાંભારતભરમાંફેલાયેલી 80 થી વધુશાખાઓ છે, જેણેતેના ગ્રાહકો અનેકર્મચારીઓનેએકસરખી સર્વશ્રર્વ ષ્ેઠ સેવાઓ અનેકામગીરીમાંપારદર્શિતા માટેવિશ્વાસ મેળવ્યો છે. કર્મચારીઓ કેલ્ક્યલેટ ુ ેજોખમો લેવા અનેતેમની મહત્વાકાક્ષં ાઓનેઅનસરવામા સર્જનાત્મક બનવા માટેપ્રેરિત થાય છે. વર્ક ક્લચર એવુંછેકેસપં ર્ણૂ ર્ણવ્યાવસાયિકતાની સાથે કર્મચારીઓમાંપણ તેમની વચ્ચેપોતાનાપણાની ભાવના છે. પીએચએફએલમા, અમેએવા વ્યાવસાયિકોનેશોધી રહ્યા છીએ કેજેઓ તેમના રસના ક્ષેત્રમાંશ્રષ્ેઠ બનવાનો ઉત્સાહ ધરાવતા હોય
અનેજે સોંપેલ કાર્યની સપં ર્ણૂ ર્ણજવાબદારી લઈ શકે, જેઓ દરેક તકનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવામાંમાને છે, પ્રતિબદ્ધતાનેમલ્ૂયવાન બનાવેછેઅનેતેમની કુશળતા વધારવા આતરુ છે, શીખવાની અને સવં ર્ધનની સતત પ્રક્રિયા દ્વારા જ્ઞાન અનેક્ષમતાઓ, જેઓ પીએચએફએલ ખાતેકર્મચારીઓની કામગીરીના નવા ધોરણો બનાવવા માટેઉત્સકુ છે.

અમેભરતી કરી રહ્યા છીએ

પ્રિય ઉમેદવારો, અમેએક્સપાન્શનની પ્રક્રિયામાંછીએ અનેતેથી પેન ઈન્ડિયાના ધોરણે સેલ્સ/કલેક્શન/ટેલીકૉલિંગમાંભરતી માટેયોગ્ય ઉમેદવારો શોધી રહ્યા છીએ. સબં ધિં ત અનભવુ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમના સીવી સાથે careers@phfl.com પર અમનેપત્ર લખવો આવશ્યક છે. વધુવિગતો માટેનીચેના નમનાનો ૂ સદં ર્ભલો.

વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્ય

રિલેશનશિપ ઓફિસર – લોન (સેલ્સ પ્રોફાઇલ)
પગારની શ્રણી ે : રૂ. 15,000/- CTC થી રૂ. 26,000/- CTC પ્રતિ માસ
દર મહિનેરૂ. 5,000/- થી રૂ. 25,000/- વચ્ચેઆકર્ષક ઈન્સેન્ટીવ્ઝ મેળવવાની તક
લઘત્તુ મ શક્ષૈ ણિક લાયકાત: 12 પાસ
પ્રાધાન્યમાંએનબીએફસી સેક્ટર, બેન્કિંગ સેક્ટર અથવા લોન પ્રોડક્ટ્સ વચતી ે નાણાકીય સસ્ં થાઓમાં ઓછામાંઓછો 6 મહિનાનો અનભવુ હોવો જરૂરી છે.
ઉપરોક્ત ઉદ્યોગો સિવાયના વચાણનો ે અનભવુ ધરાવતા ઉમેદવારો પણ સપં ર્ક કરી શકેછ

બ્રાન્ચ રિકવરી અસિસ્ટન્સ (ફિલ્ડ કલેક્શન પ્રોફાઇલ)
પગારની શ્રણી ે : રૂ. 20,000/- CTC થી રૂ. 25,000/- CTC પ્રતિ માસ
દર મહિનેરૂ. 5,000/- થી રૂ. 20,000/- વચ્ચેઆકર્ષક ઈન્સેન્ટીવ્ઝ મેળવવાની તક
લઘત્તુ મ શક્ષૈ ણિક લાયકાત: 12 પાસ
પ્રાધાન્યમાંએનબીએફસી સેક્ટર, બેન્કિંગ સેક્ટર અથવા નાણાકીય સસ્ં થાઓમાંઓછામાંઓછો 6 મહિનાનો અનભવુ હોવો જરૂરી છે.
ઉપરોક્ત ઈન્ડસ્ટ્રી સિવાય કલેક્શનનો અનભવુ ધરાવતા ઉમેદવારો પણ સપં ર્ક કરી શકેછે.
ઉમેદવારો પાસેમસાફર ુ ી માટેપોતાનુંવાહન હોવુંઆવશ્યક છે

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો careers@phfl.com પર તેમના સીવી શરે કરી શકેછ

REQUEST A CALL BACK

*Marked fields are mandatory.

    Vendor Registration

    To download, Application form & Agreement please fill in the following details