ਪੀ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ

ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਹੋਮ ਲੋਨ ਐਡਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅੱਜ ਆਪਣੇਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇਜੋਖਮਾਂ ਨੰ ੂਲੈਣ ਅਤੇਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੰ ੂਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨ। ਕੰਮ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਵਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇਹਾਂ ਜੋਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਰੱਖਦੇਹਨ ਅਤੇਜੋ ਸੌਂਪੇਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਸਕਦੇਹਨ, ਜੋਹਰ ਮੌਕੇਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੰ ੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਜੋ ਪੀ.ਐੱਚ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਵਿਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂਮਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਪਿਆਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ/ਸੰਗ੍ਰਹਿ/ਟੈਲੀਕਾਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇਹਾਂ। ਸਬੰਧਤ ਤਜਰਬੇਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰ ੂ careers@phfl.com ‘ਤੇਆਪਣੇਸੀਵੀ ਦੇਨਾਲ ਸਾਨੰ ੂਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੰ ੂ ਵੇਖੋ।

ਵਾਕ-ਇਨ-ਇੰਟਰਵਿਊ

ਸਾਂਝ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਲੋਨ (ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ)
ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ: ਰੁਪਏ 15,000/- ਸੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਰੁਪਏ 26,000/- ਸੀਟੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
5,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25,000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ: 12ਵੀਂ ਪਾਸ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਸੈਕਟਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਖਾ ਵਸੂਲੀ ਸਹਾਇਕ (ਖੇਤਰ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ)
ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ: ਰੁਪਏ 20,000/- ਸੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਰੁਪਏ 25,000/- ਸੀਟੀਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
5,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20,000/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ: 12ਵੀਂ ਪਾਸ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇਐੱਨ.ਬੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਸੈਕਟਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ careers@phfl.com ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

REQUEST A CALL BACK

*Marked fields are mandatory.

    Vendor Registration

    To download, Application form & Agreement please fill in the following details