ಪಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯ ೋಗವಕಾಶಗಳು

ಪಿ ಎನ್ ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಹೋ ಮ್ ಲೋ ನ್ಸ್ & ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದರ 80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖೆಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದುಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತುಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತುಉದ್ಯ ೋಗಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ನೌಕರರು ಕಾಲ್ಯು ಲೇ ಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊ ಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈ ಸುವಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀ ಲರಾಗಿರಲು ಪ್ರೇರೇ ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯ ೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಉದ್ಯ ೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಜೊ ತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀ ಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾ ಹವನ್ನು ಹೊ ಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಯೋ ಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯ ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ ಳ್ಳುವ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ಸು ಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯ ೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆಯ ಹೊ ಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಎದುರು ನೋ ಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ , ನಾವು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತುಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ/ಸಂಗ್ರಹಣೆ/ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಸೂಕ್ತಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಭವ ಹೊ ಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿ ವಿ ಗಳನ್ನು careers@phfl.com ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ನೋ ಡಿ.

ವಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಟರವ್

ರಿಲೇಶನಶಿಪ್ ಆಫೀಸರ್ – ಲೋ ನ್ಸ್ (ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್)
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ 15,000/- ಸಿ ಟಿ ಸಿ ನಿಂದ ರೂ 26,000/- ಸಿ ಟಿ ಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಮಾಸಿಕ ರೂ 5,000/- ರಿಂದ ರೂ 25,000/- ರ ನಡುವೆ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಕನಿಷ್ಠಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: 12 ನೇ ಉತ್ತೀರ್ಣ
ಕನಿಷ್ಠ6 ತಿಂಗಳ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮುಕ್ತಇತರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಅನುಭವ ಹೊ ಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ಮೇಲಿನ ಅನುಭವ ಹೊ ರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಮಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊ ಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು

ಬ್ರಾಂಚ್ ರಿಕವರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (ಫೀಲ್ಡ್ಕಲೆಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್)
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ: ರೂ 20,000/- ಸಿಟಿಸಿ ನಿಂದ ರೂ 25,000/- ಸಿಟಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ
ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 5,000/- ರಿಂದ ರೂ 20,000/- ರ ನಡುವೆ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ಕನಿಷ್ಠಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: 12 ನೇ ಉತ್ತೀರ್ಣ
ಕನಿಷ್ಠ6 ತಿಂಗಳ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಅನುಭವ ಹೊ ಂದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೇಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊ ರತುಪಡಿಸಿ ಕಲೆಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊ ಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊ ಂದಿರಬೇಕು ಆಸಕ್ತಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿ ವಿ ಗಳನ್ careers@phfl.com ನಲ್ಲಿಮೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

REQUEST A CALL BACK

*Marked fields are mandatory.

    Vendor Registration

    To download, Application form & Agreement please fill in the following details